Często zadawane pytania

Zachęcamy do zapozania się z zagadnieniami dotyczącymi atlasu PANDa. Więdza zawarta poniżej pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć zagadnienia związane z deszczem i modelami opadowymi. Zapraszamy do lektury!

Dla jakich czasów mogę odczytać natężenia deszczów?

Atlas PANDa pozwala na odczyt natężeń deszczów miarodajnych dla dowolnych czasów trwania (wyrażonych w pełnym minutach) mieszczących się w przedziale od 5 min do 4320 min (3 dni). Przedział ten obejmuje czasy trwania standardowo stosowane przy projektowaniu systemów odwodnienia. Jest to przedział analogiczny, jak w przypadku niemieckiego atlasu opadowego KOSTRA.

Dla jakich prawdopodobieństw mogę odczytać natężenia deszczów?

Atlas PANDa pozwala na odczyt natężeń deszczów miarodajnych dla dowolnych prawdopodobieństw występowania, wyrażonych w pełnych procentach, mieszczących się w przedziale odpowiadającym częstościom deszczów od C=100 lat (p=1%) do C=1 rok (p=100%). W przedziale tym mieszczą się częstości (prawdopodobieństwa) deszczów standardowo przyjmowanych przy projektowaniu systemów odwodnienia lub weryfikacji ich funkcjonowania. Jest to przedział analogiczny, jak w przypadku niemieckiego atlasu opadowego KOSTRA.

Z czego wynika opcja zakupu tylko danych dla przedziału do 30 min?

Dla celów projektowania prostych systemów odwodnienia (na przykład niewielkich sieci kanalizacji deszczowej bez obiektów retencyjnych) nie istnieje konieczność operowania czasem dłuższym od 30 min, stąd nasza propozycja zakupu w niższej cenie informacji o natężeniach deszczów miarodajnych tylko z pierwszego przedziału czasów od 5 min do 30 min.

Dlaczego podawane są wartości natężeń deszczów a nie wzór, taki jak Błaszczyka do ich obliczania?

Natężenia deszczów miarodajnych w atlasie PANDa są wyznaczane z modeli probabilistycznych. Modele probabilistyczne nie są uproszczonymi modelami fizykalnymi w postaci wzoru Błaszczyka, ale dopasowanymi rozkładami teoretycznymi prawdopodobieństwa. Natężenia opadów miarodajnych są pochodną wysokości opadów miarodajnych wyznaczanych dla zadanych czasów trwania i prawdopodobieństw jako kwantyle dla zmiennej losowej dla uogólnionych rozkładów Pareto. Zależności te trudno zapisać w prostej formie analitycznej, zatem podobnie jak w innych współczesnych atlasach opadowych, takich jak niemiecka KOSTRA i amerykański atlas NOAA, udostępniamy bezpośrednio obliczone wartości natężeń deszczów miarodajnych. Przy tym wartości te są zawsze opatrzone przedziałem ich ufności.

Dlaczego podawane są tylko natężenia deszczów miarodajnych? Dlaczego stosowaną jednostką są dm3/(s·ha)?

W projektowaniu systemów odwodnienia najczęściej operuje się wartościami natężeń deszczów miarodajnych, wyrażonymi właśnie w dm3/(s·ha). Oczywiście wartości te można łatwo przeliczyć na intensywności opadów wyrażone w mm/min (wystarczy pomnożyć je przez 6 i podzielić przez 1000). Intensywności opadów wyrażone w mm/min można łatwo przekonwertować na wysokości opadów miarodajnych wyrażone w mm (wystarczy pomnożyć wartości intensywności przez odpowiadające im czasy trwania deszczów wyrażone w min).

Co oznaczają przedziały ufności natężeń deszczów miarodajnych? Czy są one przydatne w praktyce?

W każdym ze współczesnych atlasów opadowych, takich jak na przykład atlas KOSTRA w Niemczech czy NOAA w USA wartości wysokości (natężeń) deszczów miarodajnych dla każdego oczka siatki są podawane z zakresem ufności. Przedział ten wynika nie tylko z niepewności związanej z warsztatem statystycznego przetwarzania danych opadowych, ale w dużej mierze z naturalnej zmienności lokalnych warunków opadowych. Z tej racji w dużych miastach instaluje się gęste sieci deszczomierzowe, a rejestrowane na pobliskich deszczomierzach maksymalne natężenia nie wykazują pełnej zgodności. Nawet w przypadku gęstej siatki atlasu PANDa o wymiarach 5 km na 5 km warto uwzględniać to zjawisko i na przykład przy projektowaniu odwodnień obiektów infrastruktury krytycznej uwzględniać wartości natężeń deszczów miarodajnych odpowiadające górnemu ograniczeniu przedziału ufności.

Skąd wzięły się modele opadowe dla miast i lokalizacji, gdzie nie było deszczomierzy?

Modele opadowe atlasu PANDa powstały dzięki interpolacji przestrzennej danych z ogólnopolskiej sieci IMGW-PIB złożonej ze 100 deszczomierzy o wysokiej rozdzielczości rejestracji. Interpolację przestrzenną przeprowadzono z wykorzystaniem nowoczesnego warsztatu symulacji geostatystycznych. W jej trakcie wykorzystano dodatkowo dane opadowe pochodzące z 25 zagranicznych stacji opadowych z pasa sąsiadującego z Polską. W efekcie dla przyjętego podziału całego obszaru Polski na 12885 oczek siatki o wymiarach 5 km na 5 km, opracowano unikalne modele opadowe dla każdego oczka siatki. Oznacza to, że każde miasto w Polsce posiada swój unikalny model opadowy, a w przypadku większych miast dostępne są nawet całe zbiory modeli przynależnych do sąsiadujących ze sobą oczek siatki.

Dlaczego lepiej stosować atlas PANDa niż opracowywać własny model opadowy

Opracowanie własnego modelu opadowego wiąże się z nieodłącznym problemem posiadania dostępu do wieloletnich, najlepiej min. 30-letnich, ciągłych rejestracji opadów o wysokiej rozdzielczości czasowej. Nawet jeśli dostęp do danych istnieje to konieczne jest poniesienie znacznych nakładów na wydzielenie maksimów opadów, ich weryfikację i opracowanie statystyczne. Niezbędne do tego są nie tylko czas, ale także zaawansowana wiedza w zakresie opracowywania modeli probabilistycznych. Na koniec model, opracowany na podstawie pojedynczego deszczomierza, nie daje możliwości oceny jego wiarygodności, ustalenia przedziałów ufności natężeń deszczów miarodajnych. W przeciwieństwie do tego atlas PANDa jest dostępną od ręki, znacznie bardziej przystępną finansowo opcją powstałą w wyniku jednoczesnego, skoordynowanego przetworzenia danych opadowych ze 100 deszczomierzy w Polsce.

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące atlasu PANDa?

Jeżeli masz inne pytania co do zakupu danych, zakresu licencji lub też chciałbyś porozmawiać o współpracy, zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami